Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.04.2018 14:30 Nr 6/XLIV Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach
11.04.2018 14:28 Nr 5/XLIV Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Mierzęcicach przy ul. Szkolnej
11.04.2018 14:25 Nr 4/XLIV Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Sadowiu przy ul. Dworskiej
11.04.2018 14:23 Nr 3/XLIV Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mierzęcice
11.04.2018 14:08 Nr 2/XLIV Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół i placówek...
11.04.2018 14:07 Nr 1/XLIV Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Mierzęcice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
16.03.2018 12:25 Nr 12/XLIII Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 8 lutego 2018r.
16.03.2018 12:24 Nr 11/XLIII Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 1 lutego 2018r.
16.03.2018 12:23 Nr 10/XLIII Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 8 stycznia 2018r.
16.03.2018 12:21 Nr 9/XLIII Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 20 listopada 2017r.
16.03.2018 12:20 Nr 8/XLIII Projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzątami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mierzęcice na 2018 rok.
16.03.2018 12:19 Nr 7/XLIII Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu uczestnictwa w projekcie - Poprawa efektywności energetycznej budynków...
16.03.2018 12:15 Nr 6/XLIII Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mierzęcice do realizacji projektu pn. Utworzenie żłobka Bajkowa Kraina w Nowej Wsi
16.03.2018 12:13 Nr 5/XLIII Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Mierzęcice na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Mierzęcice
16.03.2018 12:12 Nr 4/XLIII Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVIII_146_2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 17 lutego 2016 roku...
16.03.2018 12:09 Nr 3/XLIII Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVIII_145_2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 17 lutego 2016 roku...
16.03.2018 12:07 Nr 2/XLIII Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
16.03.2018 12:04 Nr 1/XLIII Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
20.02.2018 14:57 Nr 7/XLII Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach
20.02.2018 14:56 Nr 6/XLII Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Mierzęcice
20.02.2018 14:52 Nr 5/XLII Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mierzęcice na 2018 rok.
20.02.2018 14:51 Nr 4/XLII Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mierzęcice do realizacji projektu pn. „Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju w gm. Mierzęcice”
20.02.2018 14:49 Nr 3/XLII Projekt uchwały w sprawie określenia zwolnień z podatku od środków transportowych
20.02.2018 14:47 Nr 2/XLII Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
20.02.2018 14:45 Nr 1/XLII Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

1 2 następna