Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.07.2018 09:39 Nr 1/XLVII Projekt uchwały w sprawie przejęcia do ponownego prowadzenia przez Gminę Mierzęcice Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach
22.06.2018 11:50 Nr 5/XLVI Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia złożonego wniosku z dnia 21 maja 2018r.
22.06.2018 11:48 Nr 4/XLVI Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków...
22.06.2018 11:46 Nr 3/XLVI Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą
22.06.2018 11:42 Nr 2/XLVI Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
22.06.2018 11:39 Nr 1/XLVI Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
16.05.2018 08:50 Nr 5/XLV Projekt uchwały w sprawie MPZP Gminy Mierzęcice w miejscowości Boguchwałowice, dla terenu położonego pomiędzy ul. Swobody i ul. Parkową
16.05.2018 08:46 Nr 4/XLV Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025
16.05.2018 08:46 Nr 3/XLV Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
16.05.2018 08:45 Nr 2/XLV Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mierzęcice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za rok 2017
16.05.2018 08:42 Nr 1/XLV Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za 2017 rok
11.04.2018 14:30 Nr 6/XLIV Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach
11.04.2018 14:28 Nr 5/XLIV Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Mierzęcicach przy ul. Szkolnej
11.04.2018 14:25 Nr 4/XLIV Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Sadowiu przy ul. Dworskiej
11.04.2018 14:23 Nr 3/XLIV Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mierzęcice
11.04.2018 14:08 Nr 2/XLIV Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół i placówek...
11.04.2018 14:07 Nr 1/XLIV Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Mierzęcice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
16.03.2018 12:25 Nr 12/XLIII Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 8 lutego 2018r.
16.03.2018 12:24 Nr 11/XLIII Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 1 lutego 2018r.
16.03.2018 12:23 Nr 10/XLIII Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 8 stycznia 2018r.
16.03.2018 12:21 Nr 9/XLIII Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 20 listopada 2017r.
16.03.2018 12:20 Nr 8/XLIII Projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzątami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mierzęcice na 2018 rok.
16.03.2018 12:19 Nr 7/XLIII Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu uczestnictwa w projekcie - Poprawa efektywności energetycznej budynków...
16.03.2018 12:15 Nr 6/XLIII Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mierzęcice do realizacji projektu pn. Utworzenie żłobka Bajkowa Kraina w Nowej Wsi
16.03.2018 12:13 Nr 5/XLIII Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Mierzęcice na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Mierzęcice

1 2 następna